සෙලීන් ඩියොන්ට මාංශ පේශි පාලනය අහිමි වෙයි

  • Home
  • /
  • Gossips
  • /
  • සෙලීන් ඩියොන්ට මාංශ පේශි පාලනය අහිමි වෙයි

55 හැවිරිදි Celine Dion හට දුර්ලභ ස්නායු ආබාධයක් වන stiff-person syndrome සමඟ දිගටම සටන් කරන නිසා ඇයගේ මාංශ පේශී පාලනය කිරීමේ හැකියාව අහිමි වී ඇති බව ඇගේ සහෝදරිය පැවසුවාය.

Don't forget to share this post!

Recent Posts

19ae98ba88b71fcc209657ab48e27f64
July 24, 2024