සෙලීන් ඩියොන්ට මාංශ පේශි පාලනය අහිමි වෙයි

  • Home
  • /
  • Gossips
  • /
  • සෙලීන් ඩියොන්ට මාංශ පේශි පාලනය අහිමි වෙයි

55 හැවිරිදි Celine Dion හට දුර්ලභ ස්නායු ආබාධයක් වන stiff-person syndrome සමඟ දිගටම සටන් කරන නිසා ඇයගේ මාංශ පේශී පාලනය කිරීමේ හැකියාව අහිමි වී ඇති බව ඇගේ සහෝදරිය පැවසුවාය.

Don't forget to share this post!

Recent Posts

Copy-of-unnamed-300x183
March 28, 2024