නිළ නොලත් දොස්තර

වෙත පැමිණි රෝගියා  පවසයි රෝගය  ඩොක්ටර් මට උදේට  යන්න බෑ වැසිකිලි  බොන්නෙ නැතිව සිගරට් එකක්  අමුතු රෝගයක්  දොස්තරත් …

නඩුව

රතු පටිය සමග කළු සාටකය දමා ගත්  මහා විනිසුරු තුමන් මුල් අසුන අරා ඇත කිරිපාට කමීසය උඩින්, කළු …

තාත්තේ

දගකාරකම් කරපු පොඩිකාලේ එක්දිනක  කෑගසා ඇඩෙනතුරු ගුටි කෑවෙ රිදෙන්නම  රිදුනාද සොයන්නට ඔබම ගැසු ඒ පහර  තුරුල් කර ආදරෙන් …