ආයතන භාවනාවෙන් ද ඒ සුවය

තවසීවථික භාවනාවෙන් මා ලද ඒ උතුම් අත්දැකීම මරණ සති භාවනාවෙන් ද ලැබීමි. තවත් භාවනා කීපයකින් ඒ අත්දැකීම් ම …

යළි ඒ උසස් අත්දැකීමට

භාවනා ක්‍රම කීපයකින් යළිත් මේ අත්දැකීම ම ලබන්න යි පොඩි මෙහෙණින් වහන්සේ දුන් අවවාද අනුව මම යළිත් භාවනාව …

දඬුවමට පැළයක් සිටුවීම සහ ඇසට කඳුළක්

මා සේවය කළ විදුහලක, ඇදුරු මිතුරු ” සංගමයක් තිබුණි. එහිදී ගුරු මණ්ඩලයේ එකට සිටි අයත් අලුතින් එකතු වන …